12 Tháng Ba, 2020

Cửa sổ mở quay nhôm Xingfa

Loại cửaMặt cắt kỹ thuậtNhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa sổ mở ngoài 1 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa sổ mở ngoài 1 cánh - bo cạnh Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa sổ mở ngoài 1 cánh có vách dùng đố nẹp ngoài Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa sổ mở ngoài 1 cánh có vách dùng nẹp trở chuyển hướng Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa sổ mở ngoài 1 cánh có vách nối khung Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa sổ mở ngoài 2 cánh có vách dùng đố nẹp ngoài Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa sổ mở ngoài 2 cánh có vách nối khung Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa sổ mở ngoài 1 cánh - cầu cách nhiệt Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa sổ mở ngoài 1 cánh có vách nối khung - cầu cách nhiệt Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa sổ mở ngoài 2 cánh có vách nối khung - cầu cách nhiệtRead more
12 Tháng Ba, 2020

Cửa đi mở trượt nhôm Xingfa

Loại cửaMặt cắt kỹ thuậtNhôm Xingfa hệ 55 - mở trượtCửa đi 2 cánh ray thấp Nhôm Xingfa hệ 55 - mở trượtCửa đi 2 cánh ray cao Nhôm Xingfa hệ 55 - mở trượtCửa đi 4 cánh ray thấp Nhôm Xingfa hệ 55 - mở trượtCửa đi 1 cánh khóa tay gạt trong không chìa Nhôm Xingfa hệ 55 - mở trượtCửa đi 1 cánh khóa tay gạt 2 mặt có chìa Nhôm Xingfa hệ 93 - mở trượtCửa đi 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 - mở trượtCửa đi 2 cánh - Khung bao trên dùng thanh nguyên 1551A Nhôm Xingfa hệ 93 - mở trượtCửa đi 2 cánh - Khung bao trên dùng thanh ghép 1541 + 1578 Nhôm Xingfa hệ 93 - mở trượtCửa đi 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 95 - mở trượtCửa đi 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 95 - mở trượtCửa đi 2 cánh - có vách trên Nhôm Xingfa hệ 95 - mở trượtCửa đi 2 cánh - ray cao Nhôm Xingfa hệ 95 - mở trượtCửa đi 2 cánh - ray thấp Nhôm Xingfa hệ 95 - mở trượtCửa đi 4 cánh - 1.4mm Nhôm Xingfa hệ 95 - mở trượtCửa đi 4 cánh - 1.7-2mmRead more
12 Tháng Ba, 2020

Cửa đi mở quay nhôm Xingfa

Loại cửaMặt cắt kỹ thuậtNhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa đi mở ngoài 1 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa đi mở ngoài 1 cánh - 90 độ - C3304 Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa đi mở ngoài 1 cánh - bo cạnh Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa đi mở ngoài 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa đi mở ngoài 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa đi mở trong 1 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa đi mở trong 2 cánh & 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa đi mở ngoài 1 cánh - cầu cách nhiệt Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa đi mở ngoài 1 cánh - 90 độ - C3304 - cầu cách nhiệt Nhôm Xingfa hệ 55 - mở quayCửa đi mở ngoài 2 cánh - cầu cách nhiệtRead more
Top